Förödande exploatering planeras

Ett av Sveriges mest kända fjällområden står inför allvarligt hot om förödande miljöförstöring. Utländska gruvexploatörer genomför nu omfattande prospektering och provborrningar i jakt på järnmalm i området, trots att det ligger inom Kebnekaise – Sjaunja obrutna fjällområde som är skyddat av Miljöbalken.

Provborrningarna sker inom och intill den östra delen av Kebnekaise - Sjaunja obrutna fjällområde, ett område som av Miljöbalken är skyddat från vägar och bebyggelse och som dessutom klassats som riksintresse för rennäringen och friluftslivet. Områdets sjöar och vattendrag ingår även i Natura 2000, det Europeiska nätverket för skyddade områden.

Syftet med borrningarna, som redan pågått sedan 2010, är att säkerställa mängder och kvalité på malmen i järnfyndigheterna för senare ansökan om tillstånd hos svensk domstol för att bryta malmen i storskalig gruvdrift. Om detta tillstånd skulle medges innebär det att orörd vacker fjällnatur omvandlas till industrilandskap. Det innebär också katastrof för den samiska rennäringen i området liksom för turismen och fjällfisket i det riksbekanta Kaitumområdet.

Det är det australiensiska gruvbolaget Hannans Reward Ltd som genom sitt dotterbolag Kiruna Iron fått tillstånd av svenska myndigheter till att genomföra provborrningarna. Prospekteringen har redan medfört skada på naturvärden och allvarliga störningar för renskötseln i området.

Om gruvdriften blir verklighet innebär det:

 

 

  • Stora dagbrott som kratrar i den känsliga fjällmiljön
  • Slamdammar med risk för avrinning till jokkar, sjöar och nationalälvarna Torne och Kalix älvar samt Kaitumälven.
  • Breda transportvägar rakt igenom orörd fjällterräng
  • Vida synliga kraftledningar för strömförsörjning till gruvbrytningen
  • Buller
  • Damm och andra luftföroreningar med risk för stor spridning över de öppna fjällvidderna
  • Förstörda renbetesmarker och flyttvägar för renskötseln. Girjas och Laevas samebyars rennäring kommer inte att överleva
  • Kraftigt minskad eller helt upphörd attraktion för fiske, friluftsliv, och turism

 

 

Därför kräver vi:

De organisationer, företag och privatpersoner som stödjer den här kampanjsidan kräver att Hannans Reward och Kiruna Irons prospektering upphör omgående samt att inga tillstånd ges till järnmalmsbrytning i det känsliga naturområdet.