Kebnekaise – Sjaunja är skyddat av Miljöbalken.

Kan ett skyddat område exploateras?

 

  • Det är ett av 13 områden som utsetts till obrutna fjäll av Sveriges riksdag. De obrutna fjällen ska skyddas från vägar, bebyggelse och andra anläggningar som bryter den orörda karaktären. De enda anläggningar som får uppföras är sådana som behövs för rennäring, bofast befolkning, vetenskaplig forskning eller friluftsliv.
  • Det är till stor del riksintresse för rennäringen. Det riksintressanta området skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.
  • Det är till stor del riksintresse för friluftslivet. Det riksintressanta området ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
  • Det berörs av Natura 2000-området Torne och Kalix älvar som är skyddat genom EU:s Art och Habitatdirektiv. Åtgärder som kan skada utpekade livsmiljöer och arter i vattensystemen får inte utföras.


Kan området ändå exploateras i stor skala genom gruvbrytning?
 

Vi ställer därför följande frågor:

 

  • Finns det kryphål i lagen som innebär att storskalig exploatering kan ske i total strid mot det skydd som Sveriges riksdag beslutat om för det riksintressanta området?
  • Ska Kebnekaise - Sjaunja utsättas för den största exploateringen någonsin i den Svenska fjällvärlden efter utbyggnaden av Stora Sjöfallet? 
  • För närvarande pågår expanderande gruvbrytning i Kiruna, Gällivare, Svappavara och Pajala. Är det hållbart att öppna ännu fler gruvor i en överhettad trakt? Är Norrbotten enbart en råvarubod?
  • Turism är en näring av stor betydelse för glesbygden. Glesbygdens befolkning är beroende av ett rikt friluftsliv. Väger dessa värden lätt jämfört med kortsiktig miljöförstörande exploatering, även i ett av Sveriges mest kända och attraktiva fjällområden?
  • Samerna har särskilda rättigheter som ursprungsbefolkning i området. Är Svenska samhället berett att helt bortse från detta och de villkor som bär upp den samiska kulturen och rennäringen?

 


Hur kan ens prospektering i ett skyddat område tillåtas?